Thông báo: Quy định làm việc trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19

Căn cứ Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Phong E&C (HPEC) đã ban hành Quy định và triển khai các chương trình về phòng chống dịch COVID-19

 • + Ban hành Ban hành Quy định làm việc trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19
 • + Triển khai các phương án phòng dịch bệnh Covid-19 dựa trên các khuyến cáo của Bộ Y tế; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty
 • + Đăng ký Bảo hiểm Corona cho nhân viên công ty

1. Quy định làm việc chung: 

 • - Thực hiện nghiêm túc Nội quy trong Công ty và tuân thủ các khuyến cáo từ Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19
 • - Công ty đặc biệt khuyến cáo Cán bộ, nhân viên hạn chế tối đa việc sử dụng các phương tiện công cộng, tới nơi đông người, chỉ di chuyển khi có nhu cầu thực sự cần thiết
 • - Cán bộ, nhân viên khi có bất kỳ một biểu hiện nào bất thường về sức khỏe cần thông tin ngay cho Trưởng bộ phận liên quan.

2. Quy định làm việc tại nhà: 

 • - Nhân sự cam kết đảm bảo đủ điều kiện làm việc tại nhà (máy móc, thiết bị, phương tiện kết nối) và nội dung công việc (tiến độ, chất lượng) đang triển khai.
 • - Trưởng Bộ phận có trách nhiệm tổng hợp danh sách nhân sự thực hiện làm việc tại nhà, trao đổi và kiểm soát nội dung công việc trong bộ phận, báo cáo với Ban lãnh đạo khi cần thiết.
 • - Công ty nghiêm cấm mọi hành vi gian dối trong khai báo trong những ngày làm việc tại nhà. Các hành vi gian dối sẽ bị xử lý theo quyết định của Ban lãnh đạo công ty.

3. Đăng ký làm việc tại nhà: 

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế, cán bộ và nhân viên trong công ty có thể đăng ký kế hoạch làm việc tại nhà trước ít nhất 01 ngày làm việc. Kế hoạch làm việc tại nhà phải được Trưởng bộ phận liên quan và Ban lãnh đạo công ty phê duyệt.

4. Cơ chế tính lương làm việc tại nhà: 

 • - Trường hợp nhân sự tự đăng ký Làm việc tại nhà: Thời gian làm việc tại nhà được tính 80%  lương so với thời gian làm việc tương ứng tại văn phòng công ty.
 • - Trường hợp Bất khả kháng (Khu vực làm việc bị cách ly, công ty thông báo cho nhân sự thực hiện công việc tại nhà,...): Thời gian làm việc tại nhà được tính 100%  lương so với thời gian làm việc tương ứng tại văn phòng công ty.

5. Bảo vệ tài sản: 

Các Trưởng đơn vị có trách nhiệm bố trí sắp xếp, bảo quản tài sản, công cụ, tài liệu… thuộc đơn vị mình quản lý để đảm bảo an toàn, phòng chống các rủi ro có thể xảy ra.