Ứng dụng BIM trong phát hiện xử lý giao cắt

Giới thiệu nghiên cứu ứng dụng

Trong bất kì dự án nào, nhà thầu và chủ đầu tư đều nắm trong tay khối lượng lớn những bản vẽ 2D. Việc quản lí hiệu quả công trình hiện tại, duy tu bảo dưỡng trong tương lai luôn là thách thức lớn đối với tất cả các bên liên quan trong toàn bộ vòng đời dự án. Để giải quyết những vấn đề nêu trên, công nghệ BIM (cụ thể là phần mềm Revit) đã được áp dụng thông qua việc xây dựng mô hình 3D chân thực nhằm kiểm tra và xử lí triệt để những loại hình giao cắt trong kết cấu. Phần mềm sử dụng: Revit, Navisworks