Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy tái chế màng phủ nông nghiệp địa điểm thông 6, xã Đông Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy tái chế màng phủ nông nghiệp địa điểm thông 6, xã Đông Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng